PSTA330 Information: IF(AV):1200A VFM:1.65V @IFM:3800A
PSTA337 Information: IF(AV):650A VFM:1.90V @IFM:2000A
PSTA437 Information: IF(AV):600A VFM:1.8V @IFM:2000A
PSTA500 Information: IF(AV):7500A VFM:1.70V @IFM:2400A
PSTA540 Information: IF(AV):1800A VFM:1.8V @IFM:5000A
PSTA640 Information: IF(AV):1000A VFM:1.75V @IFM:3200A
PSTA641 Information: IF(AV):1500A VFM:1.65V @IFM:4700A
PSTA642 Information: IF(AV):1200A VFM:1.2V @IFM:1000A
PSTA643
Information: IF(AV):1000A VFM:1.40V @IFM:1000A
PSTA696 Information: IF(AV):1000A VFM:3.00V @IFM:1200A
PSTA740 Information: IF(AV):2400A VFM:1.70V @IFM:7600A
PSTA750 Information: IF(AV):1800A VFM:1.8V @IFM:5000A
PSTA796 Information: IF(AV):925A VFM:2.65V @IFM:2900A
PSTA800 Information: IF(AV):4400A VFM:0.865V @IFM:2000A
PSTA801 Information: IF(AV):3900A VFM:1.05V @IFM:2000A
PSTA880 Information: IF(AV):2900A VFM:1.15V @IFM:2000A